Förtroendevalda i Vaxholms stad

Kommunfullmäktige och dess beredningar

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Vaxholms stads kommunfullmäktige består av 31 ordinarie ledamöter och 22 ersättare. Ledamöter och ersättare väljs av kommunens invånare vart fjärde år.

Gruppledare i kommunfullmäktige

Här finner du gruppledare för respektive parti i Vaxholms stad.

Nämnder och utskott

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Övrigt

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Partier